Головна / Історія відділів
Історія відділів

Першу згадку про діяльність Житомирського обласного центру крові як невеликої філії Київського інституту по переливанню крові можна знайти в 1938 році в «Червоне Полісся». Вже через 3 роки станція переливання крові існує як самостійна установа.
З 1944 року обласну станцію переливання крові розмістили по вул. Пушкінській.
З 1956 по 1998 роки станція переливання крові працювала за адресою: вул. Щорса 28.
З 1998 року станція переливання крові отримала інше приміщення за адресою: вул. Кибальчича, 16.
Розпорядженням голови Житомирської обласної державної адміністрації №10 від 06.01.99 р. проведено реорганізацію з відкриттям Обласного центру крові та його філій: м. Новоград-Волинському, м. Коростені, та м. Бердичеві.

Житомирський обласний центр крові має наступні структурні підрозділи

 • Відділ організації і трансфузіологічної допомоги.
 • Відділ комплектування донорських кадрів.
 • Відділ заготівлі крові та її компонентів.
 • Клініко-біохімічна лабораторія.
 • Імунологічна лабораторія.
 • Відділ бактеріально-технічного контролю.
 • Відділ лабораторної діагностики та профілактики СНІДу та інших інфекцій.
 • Відділ фінансово-економічної служби.
 • Господарський відділ.

На сьогоднішній день Обласний центр крові виготовляє наступну продукцію:

 • Еритроцити;
 • Еритроцити, збіднені на лейкоцити;
 • Еритроцити у додатковому розчині;
 • Еритроцити, збіднені на лейкоцити у додатковому розчині;
 • Еритроцити відмиті;
 • Тромбоцити (концентрат тромбоцитів), аферез;
 • Плазма свіжозаморожена;
 • Плазма лейкофільтрована;
 • Кріопреципітат заморожений;
 • Стандартні консервовані еритроцити;
 • Стандартна сироватка АВО.

Історія розвитку Служби крові в Житомирській області

 За архівними даними перші практичні кроки трансфузіології на Житомирщині були здійснені в 1933 році. Лікар-хірург Микульський М.Ф. (Радомишльсь­ка ЦРЛ), за участю співробіт­ників Київського інституту переливання крові, вперше провів пряме переливання крові вагітній Сеневич Є.Н. від доно­ра Гарбаренко-Струтинської — санітарки пологового відділен­ня.

 Першу інформацію про існу­вання закладів служби крові знайдено в газеті «Червоне Пол­ісся» від 15 лютого 1938 р. в статті «Про переливання крові»: «…в м. Житомирі є спеціальна філія і станція Київського інсти­туту по переливанню крові. Філія і станція проводять роботу по вивченню складу крові у населення для-того, щоб знати, до якої групи крові належить кожна людина». В цьому ж році в складі обласної лікарні відкрилось пер­ше відділення переливання крові в приміщенні по вул. Червоного Хреста, відділ очолив лікар Пи­воваров Г. К.

Відповідно до архівних да­них, в Житомирській області у складі «… учреждений системы Наркомздрава на 01.01.1941 г. числилась станция переливания крови …».

За період з 1941 — 1944 р. відомості про розвиток станції переливання крові в архівах не збереглися.

В 1944 р. станція переливання крові була розташована в бу­динку по вул. Пушкінській.

Штатний розклад нараховував 25,5 штатних одиниць, з них 12 скла­дав медичний персонал. Вона мала вже сформований донорсь­кий відділ, який очолила лікар Артюхова В.І., яка пізніше стала завідуючою станцією. При ній впроваджено прогресивні зміни: аптека обласної лікарні розпоча­ла готувати спеціальні консерву­ючі розчини, кров у донорів бра­ли в операційній обласної лікарні. Часто операційна була зайнята і співробітникам з донорами інко­ли доводилось чекати до 22-ої години. Однією з перших платних донорів була Вайнер І.С., яка про­тягом 36 років здала 112л крові.

Поступово станція оснащуєть­ся відповідними меблями, інстру­ментарієм та обладнанням. Виз­начення груп крові проводилось за стандартними сироватками і стандартними еритроцитами, які одержували з Київського інститу­ту переливання крові. Основним завданням станції на той час була заготівля, збереження і видача крові, підготовка тари і систем для взяття крові. Кров зберіга­лась в спеціальних стандартних скляних банках з притертою проб­кою у погребі обласної лікарні. Донорам проводились такі об­стеження: загальний аналіз крові і реакція Вассермана, визначен­ня групи крові, визначення маля­рійного плазмодію.

В 1945 р. завідуючу Артюхову В.І. змінила лікар Добжанська М.І., а через шість місяців завідуючим став хірург Шамаєв І. І., який впер­ше в Україні запропонував метод плазмаферезу, але, на жаль, його не дозволили впровадити на стан­ціях. Завдяки Шамаєву І.І. станція в 1947 році отримала нове при­міщення по вул. Шевченка (нині один з корпусів дитячої міської лікарні). Станція розміщувалась в 10-ти кімнатах другого повер­ху.

В 1948 році був організований відділ заготівлі крові, у зв’язку з чим консервована кров, еритроцитна маса, нативна плазма по­чали заготовлятись безпосеред­ньо на місці, де і зберігались. В 1949 р. на станції була організо­вана гематологічна лабораторія з серологічним і сироваточним підрозділами.

Починаючи з 1950 р., кров почали зберігати у холодильни­ках, її заготовляли за спеціальни­ми вдосконаленими рецептами № 7 і № 12, які запропонував інститут переливання крові. В цьо­му ж році донорам почали визна­чати Rh-фактор. Виявляли до­норів з наявністю антитіл антирезус для виготовлення си­роватки антирезус. Була впоряд­кована картотека донорів.

В 1956 р. станція отримала нове приміщення по вул. Щорса, 28, в якому проіснувала до 1997 р. Впроваджено виготовлення сухої плазми методом підігріву на апараті Розенберга. На станції вводяться посади лікаря-лаборанта-гематолога і препаратора. З 1957 р. в районах почали орган­ізовуватися пункти переливання крові, в яких були проведені екс­периментальні взяття крові в Ко­ростені, Бердичеві, Олевську, Овручі (в середньому по 20 — 30 чоловік). Почалася безплатна зда­ча крові. Першими безплатними донорами були працівники об­ласної і міської лікарень. В цьому ж році відкривається серологічна лабораторія, а через рік — бакте­ріологічна.

З 1960 р. на станції починає працювати лабораторія амінокровіну, в зв’язку з чим розпочато проведення нових аналізів — виз­начення залишкового азоту і біо­логічний контроль амінокровіну. Виробництво останнього прово­дилось лише в Житомирі і Ленін­граді (місце його створення). На цей час виготовлялися: лейкомаса, тромбоцитарна завісина, си­роватка Філатова, нативна плаз­ма в малій розфасовці для дітей, амінокровін.

В 1964 р. створюється лабо­раторія стандартних сироваток, яка крім сироваток системи АВО, виготовляє також стандартні си­роватки антирезус. Починає ви­готовлятись препарат крові -фібриноген, а через деякий час — гаммаглобулін. На станції ство­рюються виїзні бригади, які здійснюють масові забори крові безпосередньо на підприємствах, в навчальних закладах, колгос­пах.

В 1965 р. гематологічна лабо­раторія перейменована в клінічну і з 1966 p. RW проводять не лише донорам, а і вагітним жінкам в сумнівних випадках. В 1968 р. введена в дію станція переливан­ня крові у Новограді-Волинському, а з 1970 р. на станції виготов­ляється антистафілококовий імуноглобулін, альбумін.

В 1973 р. головним лікарем станції призначений Фасоль С.А. Цього ж року, вперше в області, почали проводити дослідження зразків сироваток крові на по­верхневий антиген вірусу гепати­ту В. В 1974 р. згідно розпоряд­ження МОЗ України СРСР при Житомирській обласній станції пе­реливання крові був організова­ний відділ технічного контролю, головне завдання якого — конт­роль за якістю продукції, яку ви­пускала станція переливання крові. Кількість донорів незмінне зростала: від 100 в 1938 р. до 38869 в 1980 р. Збільшився штат станції. Значно змінилась тара для заготівлі крові: від чотири­кутних скляних банок з притер­тими пробками до одноразових пластикових систем, а в подальшому —  до одноразових гемаконів.

В 1980 р. головним лікарем призначено Коломійчука В.Н., який розпочав написання історії служби крові області. В 1985 р. його змінив Борецький В.О.

З 1987 р. на посаду головного лікаря призначено лікаря-анестезіолога Чугрієва A.M. В 1988 р. на Житомирській обласній станції переливання крові відкрита ла­бораторія діагностики СНІДу, яка знаходилась в приміщенні облас­ної лікарні.

В 1991 р. організована імуно­логічна лабораторія.

З 1993 р. лабораторія діагно­стики на СНІД впровадила методику виявлення антитіл до віру­су гепатиту С. В 1994р., вперше в Україні, відкрито відділ плазмаферезу, впроваджено авто­матичний плазмаферез, що спо­нукало до освоєння нових видів обстеження — підрахунок ретикулоцитів, визначення Ht, за­гального білка за допомогою мікрорефрактометра.

В 1997 р. станція переведе­на в нове приміщення по вул. Кибальчича, 16. Проведено ре­конструкцію та ремонт при­міщення, побудовано гаражі для станційного транспорту.

В 1999 р. розпочата реорга­нізація служби крові області. Засновано обласний центр крові та Новоград-Волинську філію. В 2001 р. відкрита філія облас­ного центру крові в м. Корос­тень.

З квітня 2000 p., вперше в Україні, в Житомирському об­ласному центрі крові почато створення системи контролю за якістю крові та її компонентів на відповідність стандартам «Кер­івництва по виготовленню, ви­користанню і оцінці якості ком­понентів крові» GMP, 1995 p., 5 видання, Рада Європи.

З 1994 р. в області заготівля крові на 100% ведеться в пластикову тару, в той час як в Ук­раїні лише 10 — 15%. В м. Новограді-Волинському продовжують виготовлятися препарати крові: альбумін 5%, 10%, 20%, полібіолін, кріопреципітат, імуноглобулін антистафілококовий. В цьому ж році було освоєно випуск нового вітчизняного препарату плазми — лактопротеїну.

23 березня 2000 р. головна акредитаційна комісія МОЗ Ук­раїни видала Акредитаційний сертифікат № 998, яким при­своїла вищу акредитаційну ка­тегорію Житомирському обласному центру крові і Новоград-Волинській філії.

В 2002 р. за ініціативи двох областей і м. Києва створена Всеукраїнська громадська  організація «Асоціація Служби крові України», президентом якої було обрано головного лікаря Житомирського обласного цен­тру крові Чугрієва A.M.

В 2012 році в Житомирському обласному центрі крові впроваджено новий метод лабораторного обстеження донорської крові на  аналізаторі закритого типу «ARCHITECT is2000». Це сучасне обладнання надає можливість автоматизовано  виконувати імунологічні дослідження. Завдяки чому проводиться стандартизований процес лабораторного обстеження донорської крові  на наявність  інфекційних збудників  (ВІЛ1/2, вірусні гепатити В, С та сифіліс) та мінімізується вплив «людського фактору» на результати аналізів.  Перш ніж донорська кров потрапить до пацієнтів  лікарень та пологових будинків, її  обов’язково перевіряють на інфекції: ВІЛ-1, ВІЛ-2, гепатит В, гепатит С і сифіліс. Сучасний апарат «ARCHITECT is2000» дозволяє менш ніж за годину перевірити зразок донорської крові на вище вказані збудники.

Незалежно від рівня модернізації та автоматизації  лабораторій, важливим та актуальним залишається питання  якості лабораторних досліджень.  Відділ лабораторної діагностики та профілактики СНІД та інших інфекцій Житомирського обласного центру крові з 2010 року щорічно, з моменту впровадження в державі Програм оцінки якості лабораторних досліджень, приймає у них участь. Програми створюються за підтримки  МОЗ України та за участі Українського Референс-центру по клінічній лабораторній діагностиці і метрології НДСЛ «ОХМАДИТ»,  ДП «Укрметртестстандарт», наукових консультантів. Перевірка результатів роботи відділу на регулярній основі проводиться  зовнішніми організаціями із залученням профільних фахівців світу.  Відділ лабораторної діагностики та профілактики СНІД та інших інфекцій Житомирського обласного центру крові залишається в числі найбільш активних учасників зовнішнього оцінювання якості лабораторних досліджень на маркери гемотрансмісивних інфекцій.

В 2017 році головна Акредитаційна комісія  МОЗ України присвоїла центру крові вищу категорію. Отримано сертифікат на відповідність системи управління якістю вимогам  ДСТУ ІSO 9001 : 2015.

Лабораторії закладу прийняли участь в зовнішньому контролі якості лабораторних досліджень: «Програми перевірки кваліфікації (МПР) «Вірусні гепатити та ВІЛ» , «Антитіла до ВІЛ» та «Клінічна біохімія в клінічній лабораторній діагностиці». Ступінь точності проведення лабораторних досліджень – 100%.

Чугрієв А.М. , головний лікар та Терещук Т.О., уповноважена особа з якості, стали співавторами навчального посібника затвердженого МОН України для студентів медичних університетів та лікарів «Менеджмент якості в службі крові», Київ – Вашингтон 2017р.;

Фахівці обласного центру крові :

— в рамках Проекту Американського міжнародного альянсу охорони здоров’я (АМАОЗ) «Надання  технічної допомоги зі зміцнення служб переливання крові», бенефіціаром виступає МОЗ України, завершили навчання Чугрієв А.М. , головний лікар ,Терещук Т.О., уповноважена особа з якості та  Островська А.І. , заступник головного лікаря з організаційно — трансфузійної допомоги  та отримали Сертифікати про визнання місцевими експертами з менеджменту якості в службі крові та з належного застосування компонентів крові.

Система управління запасами крові та її компонентів, яка створена в Житомирському обласному центрі крові дозволяє забезпечити заклади охорони здоров’я компонентами донорської крові необхідних груп в достатніх обсягах

Фахівці центру крові активно брали участь у міжнародних конгресах, конференціях, що проходили в Польщі, Японії, Німеччині, Франції, Білорусії. Налагоджена тісна співпраця з Європейським Бюро ВООЗ, ISBT.

На сьогодні визначено нові напрямки руху та розвитку служби крові Житомирської області, пріоритетними з яких є:

 • удосконалення державної політики в області розвитку безоплатного масового донорства крові та її компонентів;
 • забезпечення високого рівня інфекційної безпеки та контроль за її дотриманням;
 • централізація закладів служби крові;
 • модернізація виробничої бази служби крові з впровадженням сучасних технологій;
 • наукове обґрунтування та впровадження в клінічну практику сучасних методів гемотрансфузійної терапії;
 • удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази служби крові.

Минають роки. Постають нові задачі та проблеми, які Житомирський обласний центр крові вирішує з честю, гідно виконуючи свою роботу в справі боротьби за найвищу земну цінність – людське життя.

На знімках:

1. Будинок по вул. Пушкінській, де в 1944 р. розташовувалася станція пере­ливання крові.

2.  Плазмаферезний зал центру крові.

ВБТК

Відділ бактеріально-технічного контролю (далі ВБТК)  є окремим структурним підрозділом КУ «Житомирський обласний центр крові» Житомирської обласної ради.

До складу ВБТК входить дві підгрупи:

           — група бактеріологічного контролю (бк);

           — група контролю якості (кя).

Робота у відділі проводиться згідно чинного законодавства України у сфері охорони здоров’я.

Основні завдання відділу:

 • Контролювати процеси заготовлення, переробки, зберігання та якість заготовленої консервованої донорської крові та її компонентів.
 • Проводити бактеріологічний контроль умов заготовлення та контроль стерильності гемотрансфузійних середовищ.
 • Виконувати вимоги документації системи управління якістю КУ «Центр крові» відповідно до стандарту ІSО 9001:2015 «Основи системи управління  якістю. Вимоги.».

Для виконання поставлених завдань, в рамках Програми Безвідплатної Допомоги Проектам людської безпеки «КУСАНОНЕ» в 2009 р. був реалізований Проект  «Забезпечення сучасним лабораторним обладнанням відділу контролю якості». Між посольством Японії  в Україні та Житомирським обласним центром крові було  укладено грантовий контракт  за яким  уряд Японії надав фінансову допомогу  для покращення медичного обладнання у відділі, що надало змогу проводити контроль якості заготовленої консервованої донорської крові та її компонентів в центрі крові та районних відділеннях трансфузіології області.

З метою досягнення стабільної гарантії якості та безпеки гемотрансфузійних середовищ, формування системи якості в службі крові області та на виконання наказ УОЗ Житомирської області від 20.02.2009 р. № 83 «Про контроль якості донорської крові та її компонентів» розробили Положення про порядок організації контролю якості донорської крові та її компонентів, заготовлених у відділеннях трансфузіології ЛПЗ області, а також провели тижневі інформаційні курси для фахівців відділень трансфузіології області.

29.11.2012 р. на базі ВБТК КУ «Центр крові», за участю ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», ВГО «Асоціація служби крові України», фахівців  ЗСК України проведено науково-практичний семінар – «Контроль якості донорської крові та її компонентів».

З 2013 р.  лікарі відділу приймають активну участь у навчальних семінарах, тренінгах  організованих Американським міжнародним альянсом охорони здоров’я.

 Робили доповіді на: міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій Всесвітньому дню здоров’я  «Старіння та здоров’я» (Київ, 2012 р.), науково-практичній конференції з міжнародною участю «Трансфузіологія в Україні: вчора, сьогодні, завтра» в рамках ІV Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації» (Київ, 2013 р.), науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти донорства, забезпечення вірусної безпеки компонентів та препаратів донорської крові в Україні» (АР Крим, Алушта, 2013 р.), науково-практичній конференції лікарів-анестезіологів, трансфузіологів та виробників крові з проблем трансфузіології в Україні (Київ, 2014 р.), науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасна трансфузіологія: перспективи реалізації світового досвіду в Україні» в рамках V Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації» (Київ, 2014 р.)., науково-практичній конференції з міжнародною участю «Розбудова системи забезпечення якості клінічних лабораторних досліджень в Україні»  (Київ,  2016, 2017).

Відповідно 2013 р, 2014 році кафедра гематології та трансфузіології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика спільно з ВГО «Асоціація служби крові України» крові провели для фахівців закладів служби крові України цикли тематичного удосконалення «Менеджмент якості в службі крові» де працівники відділу ділились своїм практичним досвідом.

Співробітниками відділу розроблені клініко-біохімічні методики для дослідження параметрів якості гемотрансфузійних середовищ, якими користуються фахівці закладів служби крові всієї України.

 За результатами проведеної роботи  у ВБТК опубліковано 30 наукових праць: 12 статей (6 – у профільних фахових виданнях, визначених переліком ДАК України, серед них 2 публікації у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз), 9 тез у матеріалах конференцій та з’їздів, 6 патентів України на корисну модель, 3 методичні рекомендації.  Співавтори навчального посібника «Менеджмент якості в службі крові» призначеного для студентів медичних університетів та лікарів – слухачів курсів установ післядипломної освіти (Київ-Вашингтон-2016).

Уповноважена особа з якості, завідуюча відділом бактеріально-техніхнічного контролю КУ «Житомирського обласного центру крові» Терещук Т.О.

ВОТД

 Відділ організації і трансфузіологічної допомоги (далі ВОТД) є окремим структурним підрозділом КУ «Житомирський обласний центр крові» Житомирської обласної ради (далі КУ «Центр крові»). До складу ВОТД входить три підгрупи:

— експедиція,

— група карантинізації,

— організаційно – методичний кабінет.

Відділ є  центром організаційно – методичної допомоги закладам охорони здоров’я області.

Відділ очолює заступник головного лікаря з організаційно-трансфузіологічної допомоги Островська А.І., який несе відповідальність за всі види діяльності, що виконуються у відділі.

Робота у відділі проводиться згідно чинного законодавства України у сфері охорони здоров’я відповідно до Реєстру документів у підрозділах КУ «Центр крові».

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 • Забезпечення закладів охорони здоров’я області компонентами крові;
 • Контроль за організацією та станом трансфузійної допомоги в ЗОЗ області;
 • Надання ЗОЗ області організаційно-методичної допомоги з питань клінічної та виробничої трансфузіології;
 • Перспективне та поточне планування заготовлення компонентів, контроль за раціональним та обґрунтованим використанням гемотрансфузійних середовищ;
 • Обчислення та аналіз статистичних звітів щодо діяльності обласного центру крові, філій та відділень трансфузіології ЗОЗ області, які проводять заготовлення крові та виготовлення компонентів.

ФУНКЦІЇ:

 • Аналіз трансфузійної активності та виконання планових завдань по донорству в ЗОЗ області;
 • Облік та аналіз випадків посттрансфузійних ускладнень;
 • Проведення лікарських конференцій в ЗОЗ області з питань клінічної трансфузіології;
 • Проведення співбесід з лікарями ЗОЗ області з питань клінічної трансфузіології;
 • Організація навчання медичного персоналу відділень трансфузіології ЗОЗ на робочих місцях в ОЦК;
 • Проведення конкурентного та ретроспективного аудиту використання компонентів крові в ЗОЗ області;
 • Інспектування стану виробничої та клінічної трансфузіології в ЗОЗ області;
 • Складання тематичних та календарних планів організаційно-методичної та виробничої діяльності ОЦК;
 • Контроль за виконанням планових завдань ОЦК та його філій по донорству, заготовленню компонентів крові, управління запасами гемотрансфузійних середовищ в обласному центру крові та його філіях;
 • Цілодобове забезпечення замовлень ЗОЗ на компоненти і препарати крові для клінічного використання;
 • Зберігання запасу гемотрансфузійних середовищ в належних умовах;
 • Перевірка ведення медичної облікової документації та дотримання вимог нормативних документів при заготовленні, зберіганні та розподілі гемотрансфузійних середовищ;
 • Карантинізація донорської плазми.

Відділ комплектування донорських кадрів

Робота у відділі (структурному підрозділі) проводиться згідно чинного законодавства України у сфері охорони здоров’я, відповідно до Реєстру документів у підрозділах КУ «Центр крові».

 • Відділ комплектування донорських кадрів організований в складі КУ «Житомирський обласний центр крові», як структурний підрозділ на правах відділу, який здійснює відбір донорів (рідких груп, плазми, клітин крові), проводить їх облік, обстеження.
 • Структура, склад, штати відділу комплектування донорських кадрів визначаються  керівництвом центру крові за типовими нормативами відповідно до обсягу діяльності відділу, обумовленої основними завданнями і функціями відділу, кількістю донорів в КУ «Житомирському обласному центрі крові» його філіях  та відділеннями трансфузіології   ЗОЗ області.
 • Відділ комплектування донорських кадрів забезпечується відповідними приміщеннями, устаткуванням, засобами вимірювання, допоміжним обладнанням, одноразовими витратними матеріалами, засобами індивідуального захисту.
 • Оформлення результатів медичного обстеження кандидата у донори проводиться   відповідно  до  порядку, встановленого МОЗ України, у донорських картках (облікові форми 430/0, 431/0) за підписом завідуючого відділу.

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:

 • Медичне обстеження та відбір донорів;
 • Комплектування донорів крові, плазми (в т.ч. імунної), клітин крові, їх облік і ведення картотеки донорів;
 • Комплектування донорів  рідкісних груп крові за системами АВО, та Резус;
 • Регулювання потоку донорів для заготовлення крові та її компонентів з метою скорочення часу перебування донорів в Центрі крові;
 • Ведення та постійне поповнення електронного Реєстру донорів та осіб, яким відмовлено в донорстві;
 • Розробка та організація заходів з питань інформаційно – просвітницької роботи по донорству серед різних верств населення;
 • Надання методичної допомоги організації Товариству Червоного Хреста України, лікувально-профілактичним закладам з питань організації пропаганди і агітації донорства серед населення.

У відповідності з основними завданнями відділ у повсякденній діяльності здійснює наступні заходи:

— ідентифікація, прийняття та реєстрація осіб, які виявили бажання стати донором;

— відсторонення від донорства осіб, яким відмовлено в донорстві згідно Реєстру та за медичними протипоказами;

— медичне обстеження та відбір донорів для донацій крові та її компонентів методами аферезу;

— передтестове та післятестове консультування донорів;

— облік, періодичне медичне обстеження та імунізацію донорів;

— надання донорам відповідного харчування перед донацією;

— надання донорам невідкладної допомоги при виникненні донорських реакцій;

— повторне обстеження донорів карантинізованої плазми та надання інформації про стан здоровʼя донорів карантинізованої плазми;

— ведення та постійне поповнення Реєстру осіб, яким відмовлено в донорстві;

— ведення облікової медичної документації;

— розробка та організація заходів з питань пропаганди та агітації донорства серед різних верств населення.

 

Завідуючий структурним підрозділом: відділ комплектування донорських кадрів – Стефанович В.В.

Відділ заготівлі крові

Вiддiл заготiвлi крові та її компонентів є структурним підрозділом КУ «Житомирський обласний центр крові» Житомирської обласної ради.

В свої діяльності відділ керується чинними законодавчими та підзаконними нормативно-правовими актами в сфері охорони здоров’я та з інших пов’язаних правовідносин; наказами, розпорядженнями головного лікаря, Колективним договором КУ «Центр крові» та іншими нормативними та директивними документами.

У вiддiл заготiвлi крові та її  компонентів  входять  наступні структурні пiдроздiли:

– група консервування кровi;

– група плазмаферезу;

– група первинного фракціонування кровi;

– група апробації та паспортизації донорської кровi;

– група підготовки матерiалiв (автоклавна).

Основні завдання відділу:

 • заготовлення консервованої донорської кровi в стацiонарних та виїзних умовах
 • заготовлення плазми та клітин крові (тромбоцитів методом аферезу)
 • заготовлення компонентiв кровi методами первинного фракціонування консервованої крові та методами аферезу
 • зберiгання компонентiв кровi у встановлених температурних умовах згiдно до дiючої нормативної документації
 • виконання заявок лікувальлно-профілактичних закладів на гемотрансфузiйнi середовища.

Завідуюча відділом заготівлі крові Котюк А.І.

 

Клініко-біохімічна лабораторія

Клінічна лабораторія є структурним підрозділом КУ «Центр крові», що проводить додонаційне лабораторне обстеження кандидатів у донори крові та її компонентів та тестування зразків донорської крові по біохімічних та ізосерологічних показниках.

Очолює лабораторію лікар – лаборант вищої категорії Соколовська Наталія Іванівна.

В складі лабораторії діють три групи:

1. Група попереднього лабораторного обстеження донорів проводить наступні лабораторні дослідження:

 • визначення гемоглобіну купросульфатним методом;
 • загальний аналіз крові на автоматичному аналізаторі (3diff);
 • визначення швидкості зсідання еритроцитів;
 • підрахунок кількості ретикулоцитів;
 • визначення часу згортання капілярної крові;
 • визначення активності аланін- амінотрансферази у капілярній крові методом «сухої хімії»;
 • визначення групи крові за системою АВО за допомогою МКА;
 • визначення резус – належності за допомогою МКА;

2. Група біохімічного тестування зразків донорської крові проводить:

 • визначення вмісту загального білка у сироватці крові;
 • визначення вмісту альбуміну в сироватці крові;
 • визначення активності аланін- амінотрансферази у сироватці крові методом Райтмана – Френкеля.

3. Група ізосерологічного тестування донорської крові проводить:

 • визначення групи крові за системою АВО перехресним методом;
 • визначення резус – належності методом конглютинації з використанням желатину.

Для проведення додонаційного лабораторного обстеження донорів використовуються виключно сучасні одноразові витратні матеріали.

В лабораторії впроваджена система контролю якості лабораторних досліджень, що включає контроль на всіх етапах їх проведення: преаналітичному, аналітичному, постаналітичному. Лабораторія приймає участь у програмах міжлабораторних порівнянь результатів лабораторних досліджень, організованих Українським Референс – центром з клінічної  лабораторної діагностики та метрології  за напрямками «Гематологія» та «Клінічна біохімія»

Історична довідка імунологічної лабораторії

Імунологічна лабораторія є структурним підрозділом  КУ»Центр крові», яка займається імунологічною безпекою гематрансфузійної терапії, лабораторія працює в трьох напрямках: визначення антиеритроцитарних антитіл крові донорів, виготовлення імунологічних стандартів і проведення імуногематологічних досліджень крові пацієнтів, породіль та новонароджених.

Лабораторія   з 2000 року впровадила найсучаснішу методику проведення імуногематологічних досліджень, що дало змогу розширити спектр досліджень та якість обстеження пацієнтів закладів охорони здоров’я області.

В 2007 році впроваджено виготовлення стандартних консервованих еритроцитів для визначення груп крові та діагностики антиеритроцитарних антитіл,як для донорів так і пацієнтів області, що дало змогу поліпшити якість та стандартизувати виконання  імуногематологічних досліджень в лабораторіях області.

Для мінімізації негативних наслідків гематрансфузійної терапії  у 2009 році впроваджено фенотипування антигенів за системами Резус та Келл крові пацієнтів та донорів при проведенні індивідуальних підборах крові.

В 2009 році імунологічна лабораторія  разом з ДУ «Інститут гематології та трансфузіології АМН України» приймала  участь в науково-дослідницькій роботі «Здоров’я нації».

Співробітнтки лабораторії є співавторами методичних рекомендацій « Порядок проведення імуногематологічних досліджень крові донорів і реципієнтів у закладах служби крові та в лікувально- профілактичних закладах», які затверджені МОЗ України,2010 рік

В 2011 році  фахівці імунологічної лабораторії прийняли участь у міжнародному науково-дослідному проекті за участі Європейської комісії, UNESCO, UNISEF «Генотипування націй», в якому Україна презентувала генотип здорового українця..

Для підвищення якості діагностики і попередження реакцій в організмі пацієнтів фахівці лабораторії провели аудит стану імуногематологічних досліджень в лабораторіях ЛПЗ області.

Співробітники лабораторії провели інформаційно-практичні курси

навчання лікарів – лаборантів, біологів та лаборантів з питань імуногематології , в яких прийняло участь 70 лікарів та 230 лаборантів ЗОЗ області.

В 2015 році співробітники лабораторії отримали патент на корисну модель «Спосіб оцінки якості за вмістом (титром) антиеритроцитарних антитіл»

Впровадила у практичну діяльність інноваційну розробку як новий метод діагностики визначення монофазних автоімунних кислотних теплових та холодових гемо лізинів мікрометодом.

Спеціалісти імунологічної лабораторії не зупиняються на досягненному і приймають активну участь в розвитку Служби крові.

 

Завідуюча відділом імунологічної лабораторії КУ «Житомирського обласного центру крові» Замліла С.В.